Jongkind staat bekend als GOED DOEL bij Stichting GeefGratis met het hierna volgende.


Over Aanklacht Jongkind:
Onder de naam Aanklacht Jongkind wil Politieke vereniging Jongkind meedoen aan verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Jongkind staat voor fundamentele politieke verandering en niets anders dan dat. Daarom geen verkiezingsprogramma, maar een AANKLACHT:

DE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE VERKEERT IN STAAT VAN FAILLISSEMENT

Kan een politieke vereniging een GOED DOEL zijn?
Aangezien juist de zwakkeren in de samenleving de dupe zijn van de behoudende machtspolitiek, bedraagt het lidmaatschap van Vereniging Jongkind 0 euro. Er mag voor niemand een financiële drempel zijn tot politieke invloed, zo is onze overtuiging.

Behoudende machtspolitiek?
Het is een tijdlang, namelijk sinds de Franse revolutie tot zo ongeveer het einde van de tweede wereldoorlog, zinvol geweest de mensheid op te vatten als een verzameling collectieven, bijeen gehouden door ideologieën. Die opvatting heeft zijn vruchten afgeworpen en er is wel zo het een en ander tot stand gebracht. Toch gaan deze systemen, omdat zij in wezen niet deugen, te gronde. Op het ogenblik is het ontbindingsproces in volle gang. De essentie van dat proces is de zelfverwerkelijking van de mens als individu, zeg maar: de mens als ik.
Nu doet zich het verschijnsel voor dat politici, en in het algemeen machtzoekers en machthebbers, de nieuwe ontwikkeling niet wenselijk vinden omdat de basis van hun voorstelling van de werkelijkheid onhoudbaar wordt en dus ook de rechtvaardiging van hun macht. Zij keuren het ontbindingsproces bijgevolg ten zeerste af en proberen dat tegen te houden. Zij menen dat het mogelijk is de zaak tegen te houden omdat zij nog steeds in collectieven denken.
Het zou dus van een realistische kijk op de werkelijkheid getuigen als men poogde de nieuwe ontwikkeling in zijn context te doorgronden, zonder daarbij de ten onder gaande waarden en normen van het verleden als de maat voor een eerlijk en zinvol waardeoordeel te nemen. Men zou dus de individualistische ontwikkeling positief moeten beoordelen en proberen de aan dat nieuwe meekomende kwalijke verschijnselen, zoals vandalisme en bandeloosheid, asociaal en misdadig gedrag en dergelijke, in zo goed mogelijke banen te leiden. Onderdrukking door middel van zelf in ontbinding zijnde mechanismen is natuurlijk zinloos - het werkt zelfs averechts...  (n.a.v. Jan Vis, creatief filosoof)

Jongkind gaat op basis van een groot ledenaantal de Politieke Elite tot politieke verandering bewegen. Wij vragen de stemgerechtigden om de gevestigde politieke orde niet te legitimeren en Aanklacht Jongkind te stemmen, zodat de aanzet tot ‘de bestuursvorm van de toekomst’ in het hart van de politiek vertegenwoordigd is.


Organisatie:
Politieke vereniging Jongkind (met volledige rechtsbevoegdheid), opgericht op 9 augustus 2006, is een eenvoudige organisatie met een klein bestuur en een kleine begroting. Om principiële redenen bedraagt de contributie voor het lidmaatschap 0 euro. Mede omdat een beginnende partij geen subsidie krijgt is de vereniging geheel van donaties afhankelijk.

De organisatie zal klein kunnen blijven omdat de vereniging een nauwkeurig begrensde doelstelling heeft, alleen landelijk gericht is en geen partijprogramma heeft. Er wordt slechts één politiek standpunt ingenomen en maar één kamerzetel geambieerd. Uiteraard neemt Jongkind over geen enkel ander onderwerp standpunten in namens leden en kiezers, anders dan de twijfelachtige legitimiteit van het parlement.


Activiteiten Aanklacht Jongkind:
De vereniging stond in 2006 bij de kiesraad ingeschreven met de aanduiding ‘Aanklacht Jongkind’, in een poging mee te doen aan de verkiezingen van 22 november 2006. De overheid eist een waarborgsom van
€ 11.250, welke de vereniging toen niet heeft kunnen opbrengen.
Vanwege ongunstige politieke omstandigheden heeft de vereniging geen poging gedaan om deel te nemen aan de verkiezingen in 2009, 2010 en 2012.

Belangrijkste activiteit momenteel is contacten leggen en een netwerk opbouwen. Zo het uitkomt wordt het politieke verhaal kleinschalig op zorgvuldig gekozen podia gepresenteerd, wordt een potentieel aan vrijwilligers gezocht, worden mogelijke donateurs en sponsoren benaderd, en wordt de basis gelegd voor een wetenschappelijk instituut. Er is nadrukkelijk voor gekozen om in deze voorbereidende fase niet vol op het gas te gaan. De partij houdt om tactische redenen zolang mogelijk een low profile.


Bestedingen Aanklacht Jongkind:
De vereniging kent alleen vrijwilligers. Bestuursleden komen op termijn in beperkte mate in aanmerking voor een onkostenvergoeding, aangezien de belangrijkste activiteiten, netwerken en leden werven, voornamelijk op locatie plaatsvinden. Alleen aantoonbare kosten mogen dan gedeclareerd worden.
Tot op heden neemt de vereniging slechts een aantal vaste kosten voor haar rekening voor zover het inkomen uit donaties dat toestaat.ALGEMENE GEGEVENS
BELEIDSPLAN
JAARREKENING 2017
JAARVERSLAG 2017

Toch nog een dringende vraag? Stel hem bij


terug naar het begin